Poprawa skuteczności działań ratownictwa medycznego – SOR 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie informuje, iż  w dniu 22.12.2017 r. została zawarta umowa na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.:

 

„Poprawa skuteczności działań ratownictwa medycznego na terenie województwa lubelskiego poprzez doposażenie SP ZOZ MSWiA w Lublinie”

 

 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Opis projektu

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wnioskowany do dofinansowania projekt pozostaje w ścisłym związku z rozpoczętą  inwestycją przebudowy podstawowego doposażenia SOR, współfinansowaną ze środków POIiŚ. W ramach projektu zaplanowano doposażenie oddziału, m.in. zakup aparatu USG, RTG przyłóżkowego, aparatu do znieczulenia, podnośników dla pacjenta, pompy infuzyjnej 1 strzykawkowej, fotela ginekologiczno – urologicznego, zestawów narzędzi, wyposażenia sali zabiegowej, sali opatrunków gipsowych, sali obserwacyjnej. Wniosek obejmuje również wymianę dwóch wind służących komunikacji SOR z innymi oddziałami.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i organizacji usług udzielanych w ramach ratownictwa medycznego w województwie lubelskim poprzez zakup sprzętu medycznego                            i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SP ZOZ MSWiA w Lublinie. Usprawni to funkcjonowanie jednostki i poprawi skuteczność podejmowanych działań ratunkowych.

Planowane efekty

 Dzięki realizacji inwestycji SOR przy SP ZOZ MSWiA w Lublinie stanie się nowoczesnym ośrodkiem szybkiego diagnozowania i terapii. Inwestycja obejmuje przebudowę i doposażenie SOR w sprzęt medyczny, dzięki czemu nastąpi zasadnicza poprawa jakości funkcjonowania jednostki. W wyniku realizacji projektu powierzchnia SOR zostanie zwiększona o 124,9 m2, co pozwoli na:

  • zwiększenie ilości łóżek OiT z 1 na 3 i wyposażenie stanowisk w niezbędny sprzęt,
  • zwiększenie ilości stanowisk obserwacyjnych z 4 na 7 i wyposażenie każdego stanowiska w wymagany sprzęt lub wymiana zużytego sprzętu i aparatury,
  • zwiększenie ilości gabinetów i pokoi lekarskich z 2 na 4,
  • powiększenie obszaru segregacji, rejestracji oraz zwiększenie powierzchni poczekalni dla pacjentów i ich rodzin.

 

Przewidywana wartość projektu: 2 042 015,00 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 1691 465,00 PLN

Kwota dofinansowania  z Funduszy Europejskich: 1 437 745,25  PLN