Modernizacja lądowiska dla helikopterów sanitarnych

Otwarcie lądowiska

W dniu 09.08.2013r. o godz. 12:00 na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie nastąpiło uroczyste otwarcie lądowiska dla helikopterów sanitarnych. Inwestycja została zrealizowana dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w ramach projektu „Modernizacja lądowiska dla helikopterów sanitarnych” w ramach Działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego Priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Przedmiotem projektu była kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów sanitarnych przy SP ZOZ MSW w Lublinie.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych , wojewódzkich władz samorządowych , Dyrektor Departamentu Zdrowia MSW, Członkowie Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ MSW w Lublinie, Przedstawiciele Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele szpitali z Lublina oraz wielu innych wspaniałych gości.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Pan Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm RP, Pan Minister Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,, Pan dr n. med. Marek Kondracki – Dyrektor Departamentu Zdrowia MSW raz Dyrektor SP ZOZ MSW w Lublinie – Jarosław Ostrowski.

Całkowita wartość projektu wyniosła 330685,50 PLN w tym wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wyniosła 281082,67 PLN. Z dniem 24.06.2013 r. lądowisko przy SP ZOZ MSW w Lublinie decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostało wpisane do ewidencji lądowisk pod nr rejestracyjnym 222 jako lądowisko do startów lądowań w dzień i w nocy statków powietrznych o całkowitej masie startowej MTOM do 5700 kg i max długości śmigłowca do 20 m.

Dzięki inwestycji SP ZOZ MSW w Lublinie spełnia obecnie wszystkie wymogi stawiane systemowi ratownictwa medycznego, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej w całym regionie.

Dyrektor SP ZOZ MSW w Lublinie podziękował przedstawicielom instytucji pośredniczącej a także Panu Ministrowi Stanisławowi Rakoczemu oraz Dyrektorowi Kondrackiemu za pomoc w realizacji inwestycji.. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Poseł na Sejm Stanisław Żmijan-Przewodniczący Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ MSW w Lublinie, Podsekretarz Stanu-Stanisław Rakoczy , Pan Krzysztof Tuczapski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Pan Zbigniew Orzeł – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Dziękujemy za udział w uroczystości wszystkim gościom, a także mediom prasowym i radiowo-telewizyjnym.


Informacja o zawarciu umowy na realizację projektu: „Modernizacja lądowiska dla helikopterów sanitarnych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie informuje, iż w dniu 01.03.2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie o Nr UDA-POIS.12.01.00-00-053/10-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Modernizacja lądowiska dla helikopterów sanitarnych” w ramach działania 12.1-Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII-Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Realizacja projektu ma duże znaczenie nie tylko dla miasta Lublina, lecz również dla całego regionu. Lądowisko przy SP ZOZ MSW w Lublinie zlokalizowane we wschodniej części miasta będzie stanowić uzupełnienie bazy lądowisk sanitarnych wpisanych do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przystosowanych do startów i lądowań zarówno w dzień jak i w nocy.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności do usług medycznych i poprawy infrastruktury niezbędnej do ochrony życia i zdrowia, a także pozwoli na zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Projekt dotyczący modernizacji lądowiska dla helikopterów sanitarnych obejmuje swoim zakresem kompleksową modernizację lądowiska poprzez jego utwardzenie, oświetlenie oraz wyposażenie w niezbędne oznakowanie zarówno poziome jak i pionowe.

Całkowita wartość projektu wynosi 389 866,91 PLN w tym wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 389 866,91 PLN. Wartość dofinansowania w formie płatności ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 nie przekroczy kwoty 331 386,87 PLN i będzie stanowić nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.