Dane osobowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjentów

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

adres: 20-331 Lublin, ul. Grenadierów 3, www.szpitalmsw.pl, e-mail: sekretariat@szpitalmsw.pl,  tel. (81) 7284626

Jak uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych?

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, SP ZOZ MSWiA w Lublinie, ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

adres e-mail: iod@szpitalmsw.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Lublinie?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • realizacji świadczeń zdrowotnych oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej,
  • profilaktyki zdrowotnej,
  • diagnozy medycznej i leczenia,
  • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
  • zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.

Podstawą prawną są przepisy ustaw: o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz przepisy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowo przetwarzamy Pani/Pana dane w celach księgowych, rachunkowych oraz sprawozdawczości i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie przepisów księgowych i podatkowych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

SP ZOZ MSWiA w Lublinie będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom wspierającym nas w realizacji świadczeń zdrowotnych, czyli lekarzom na umowach cywilnoprawnych, konsultantom medycznym, firmom serwisującym systemy teleinformatyczne i urządzenia diagnostyczne, świadczącym usługi transportu medycznego oraz wykonującym dla nas niektóre badania diagnostyczne, a także podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W celu realizacji rozliczeń finansowych, Państwa dane będą ujawniane Ministerstwu Zdrowia i Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe, w zależności od ich rodzaju, będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana standardowo przez 20 lat od daty ostatniego wpisu, a w szczególnych przypadkach przez lat 30.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości oraz rozliczeń podatkowych i świadczeń medycznych będą przetwarzane przez okres wymagany  przepisami księgowymi i podatkowymi.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec SP ZOZ MSWiA w Lublinie w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania –  w przypadkach określonych w przepisach RODO.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych:

adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Czy musi Pan/Pani podać nam swoje dane osobowe?

Tak, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji przez nas świadczeń zdrowotnych. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chce Pan/Pani podać swoich danych osobowych to nie będziemy mogli, poza przypadkami nagłymi zagrożenia życia i zdrowia, zrealizować świadczenia zdrowotnego.