SZPITAL

Podstawowe informacje dotyczące przyjęcia do szpitala:

I. W Szpitalu MSWiA pacjenci rejestrowani są w: Izbie Przyjęć mieszczącej się przy wejściu głównym do Szpitala w godz. 8.00-16.00

Przy rejestracji do oddziału pacjent powinien posiadać:

1. Ważny dowód osobisty,

2. Skierowania do szpitala w przypadku przyjęcia planowanego; skierowanie nie jest wymagane we wszystkich stanach zagrożenia życia i nagłych zachorowaniach,

3. W celu skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód osobisty (dla pacjentów pozytywnie zweryfikowanych w systemie EWUŚ) lub dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej lub wypełnić stosowne oświadczenie o ubezpieczeniu.
Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:

3.1 dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

a) druk ZUS RMUA,

b) aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,

c) legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką,

3.2 dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą – aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

3.3 dla osoby ubezpieczonej w KRUS – legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne,

3.4 dla emerytów i rencistów – legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty,

3.5 dla osoby bezrobotnej:

a) aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy,

b) legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką,

3.6 dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie – umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki,

3.7 dla członka rodziny osoby ubezpieczeniowej:

a) druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA z aktualną pieczątką pracodawcy,

b) legitymacja rodzinna,

c) aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,

d) legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty,

3.8 dla osób uprawnionych z innego państwa członkowskiego, przebywających czasowo na terytorium Polski:

a) EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,

b) certyfikat zastępczy,

c) poświadczenie wydane przez NFZ.

4. Dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych może być dostarczony w ciągu:

1) 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile pacjent nadal przebywa w szpitalu,

2)jeżeli przedstawienie dokumentu ubezpieczenia nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w pkt 1 dokument ten może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

5. Przedstawienie przez pacjenta dokumentów, o których mowa powyżej nie jest wymagane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1) pacjent potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej,

2) pacjent uzyska potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w systemie eWUŚ.

6. W przypadku niepotwierdzeni prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony powyżej po okazaniu dowodu tożsamości, pacjent może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych mogą skorzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie według cen ustalonych w cenniku szpitalnym, z wyłączeniem stanów zagrożenia życia.

Przy przyjęciu do oddziału Szpitala pacjent powinien posiadać:

przybory toaletowe (mydło, ręcznik, gąbka, grzebień, szampon do włosów, szczoteczka i pasta do zębów, mężczyźni – przybory do golenia)
termometr bezrtęciowy,
Przy przyjęciu na określony oddział szpitalny pacjent może posiadać:

pidżamę lub koszulę nocną, szlafrok, kapcie
szklankę lub kubek, sztućce, wodę mineralna niegazowana
jednorazową golarkę w przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego
W czasie przyjęcia pacjenta do określonego oddziału szpitalnego pacjent proszony jest o okazanie karty informacyjnej lub innych dowodów leczenia ewentualnie informacji na temat dawkowania leków (jeżeli pacjent je stosował).

II. Pacjenci przyjmowani do hospitalizacji w oddziałach zaopatrywani są w znaki identyfikacyjne.

III. Pacjent jest przekazywany do właściwego oddziału przez pielęgniarkę/ratownika medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, pielęgniarce danego oddziału.

IV. Ubranie osobiste zostaje złożone za pokwitowaniem w depozycie szpitalnym.

V. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione w ubraniach i szafkach szpitalnych.