Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością SP ZOZ MSWiA w Lublinie.

Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • uprawnionym lub upoważnionym organom.

Formy udostępniania:

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu w siedzibie Zakładu, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych.

Zasady odpłatności:

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku Zakład może pobierać opłatę.

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nowe stawki obowiązują zawsze od pierwszego dnia następnego miesiąca po publikacji.

Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Wzory wniosków:

1) Wniosek o przekazanie kserokopii dokumentacji medycznej można złożyć  osobiście lub pisemnie na adres SP ZOZ MSWiA w Lublinie.

2) Kserokopia dokumentacji medycznej wykonywana jest za odpłatnością (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.)

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2023 Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Lublinie z dnia 23 stycznia 2023 r.