Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych – SOR


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie rozpoczyna właśnie realizację kolejnej inwestycji, której planowana wartość wyniesie łącznie 3 990 369, 24 zł. Przedmiotem inwestycji będzie realizacja projektu
pn. „Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych o znaczeniu ponadregionalnym poprzez przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Lublinie”.

Na realizację ww. inwestycji SPZOZ MSWIA w Lublinie udzielone zostanie dofinansowanie w kwocie nie większej niż 3 391 813,85 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Cel projektu: Usprawnienie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w województwie lubelskim poprzez przebudowę i wyposażenie w sprzęt i specjalistyczną aparaturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SP ZOZ MSWiA w Lublinie, umożliwiające sprawne funkcjonowanie wszystkich obszarów udzielania pomocy medycznej w zakresie niezbędnym do stabilizacji życiowej osób, u których wystąpiło nagłe zachorowanie lub pogorszenie stanu zdrowia (w wyniku wypadku, urazu, ostrego schorzenia układu krążenia, zatrucia, oraz skutków zdarzeń nadzwyczajnych i katastrof).
Planowane efekty: W wyniku realizacji inwestycji SOR przy SP ZOZ MSWiA w Lublinie stanie się nowoczesnym ośrodkiem szybkiego diagnozowania i terapii, spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Inwestycja obejmuje przebudowę i doposażenie SOR w sprzęt medyczny, dzięki czemu nastąpi zasadnicza poprawa jakości funkcjonowania jednostki. W wyniku realizacji projektu powierzchnia SOR zostanie zwiększona o 145,9 m2, co pozwoli na:
-zwiększenie ilości łóżek OiT z 1 na 3 i wyposażenie stanowisk w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną,
-zwiększenie ilości stanowisk obserwacyjnych z 4 na 7 i wyposażenie każdego stanowiska w wymagany sprzęt lub wymiana zużytego sprzętu i aparatury,
-zwiększenie ilości gabinetów i pokoi lekarskich z 2 na 4,
-powiększenie obszaru segregacji, rejestracji oraz zwiększenie powierzchni poczekalni dla pacjentów i ich rodzin.
Ponadto w ramach inwestycji doposażony zostanie również sam oddział, dla którego zakupione zostaną między innymi: respiratory, defibrylatory, zestaw do monitorowania czynności życiowych, wózek transportowy do reanimacji, pompa infuzyjna, aparat do znieczulania z wyposażeniem i inne.
Nowe urządzenia pozwolą na zaspokojenie potrzeb SOR poprzez wyposażenie każdego z obszarów obsługi pacjenta we własny, niezależny sprzęt medyczny, niezbędny do ratowania zdrowia i życia ludzkiego w sytuacji jego zagrożenia z zachowaniem wysokich standardów obsługi pacjenta.
Zakończenie realizacji inwestycji przewiduje się na II kwartał 2018 roku.