Przebudowa i doposażenie Oddziału Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Pracowni Elektrofizjologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie informuje, iż w dniu 06.10.2017 r. została zawarta umowa na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.:

 

Przebudowa i doposażenie Oddziału Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Pracowni Elektrofizjologii w celu zapewnienia kompleksowości leczenia chorób układu krążenia  w SP ZOZ MSWiA w Lublinie”

 

w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Opis projektu

Projekt będzie polegał na przebudowie Oddziału Kardiologii obejmującej zmianę układu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń w zakresie istniejącego oddziału oraz na przeniesieniu            w jego obręb Pracowni Elektrofizjologii. W ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt medyczny stanowiący doposażenie Oddziału Kardiologicznego, Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Pracowni Elektrofizjologii.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności zabiegów leżących u podłoża zaburzeń rytmu serca a także poprawa skuteczności leczenia na Oddziale Kardiologii przy SP ZOZ MSWiA w Lublinie. Realizacja celu głównego spowoduje zmiany organizacyjne związane ze zwiększeniem dostępności zabiegów, a tym samym zmniejszeniem kolejek oczekujących oraz zapewnieniem kompleksowej opieki kardiologicznej w ramach jednego oddziału.

Planowane efekty

Po realizacji inwestycji powstanie Pracownia Elektrofizjologii, druga tego typu w Lublinie. Przyczyni się to do poprawy dostępności do badań elektrofizjologicznych oraz skróci się kolejka oczekujących na ablacje. Osiągnięta zostanie pełna funkcjonalność oddziału z zachowaniem ergonomii pracy personelu. W wyniku realizacji projektu zostanie zainstalowanych 90 szt. specjalistycznego sprzętu medycznego, między innymi: system elektroanatomiczny 3D, aparat RTG z ramieniem C, rejestratory Holter EKG, kolumna anestezjologiczna, aparat do znieczulania, echokardiograf, defibrylator, ssaki elektryczne. Realizacja projektu, pozwoli dostosować infrastrukturę Zakładu do wymagań prawnych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dania 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

 Przewidywana wartość projektu: 5 225 817,01 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 5 142 549,01 PLN

Kwota dofinansowania tytułem dotacji celowej z MZ: 771 382,36 PLN

Kwota dofinansowania  z Funduszy Europejskich: 4 371 166,65  PLN