Kardiologiczny i Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Telefony:  
 Gabinet lekarski(81) 728-55-03
 Gabinet lekarza dyżurnego(81) 728-54 84
 Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej(81) 728-55-18
 Dyżurka pielęgniarek(81) 728-55-17
 Echokardiografia(81) 728-55-60
 Pracownia Holterowska, próby wysiłkowe(81) 728-55-60
Ostre Zespoły Wieńcowe (całodobowo)784 356 034

Kierownik Oddziału: Dr n. med. Jakub Drozd

Z-ca Kierownika Oddziału: Dr n. med. Beata Pastuszak

Kierownik ds. pielęgniarstwa: mgr. Agnieszka Piotrowicz

Oddział Kardiologii posiada 29 łóżek, z czego 7 w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej. W 2019 roku Oddział przeszedł kompleksowy remont, obejmujący część diagnostyczną, gruntowną przebudowę sal chorych oraz budowę nowych pracowni. Pacjenci mają do dyspozycji komfortowe, 2-osobowe pokoje, wyposażone w łazienkę z prysznicem i toaletę oraz telewizor. Na każdej z sal istnieje możliwość prowadzenia tlenoterapii i monitorowania podstawowych parametrów życiowych.

W ramach Oddziału Kardiologii funkcjonują następujące jednostki:

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej leczeni są pacjenci w najcięższym stanie: z ostrymi zespołami wieńcowymi, z ostrą niewydolnością serca, po zatrzymaniu krążenia, groźnymi komorowymi zaburzeniami rytmu serca oraz niestabilni hemodynamicznie. Oddział posiada siedem, w pełni monitorowanych łóżek, respiratory z maskami do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej (NIV), system kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP), echokardiograf do wykonywania badań przyłóżkowych, analizator do pomiaru parametrów krytycznych. Na oddziale pełniony jest całodobowy nadzór lekarsko-pielęgniarski nad pacjentami.

Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej – Hemodynamiki

Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej – Hemodynamiki Szpitala MSWiA w Lublinie została otwarta pod koniec 2010 r. Każdego roku, w pracowni wykonywanych jest około 1500 badań diagnostycznych oraz 800 zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI), z czego około 35% u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW). Pracownia, oprócz klasycznych zabiegów angioplastyki wieńcowej z wykorzystaniem cewników balonowych, cewników balonowych uwalniających leki antyproliferacyjne (DEB),  cewników balonowych modyfikujących (scoring/cutting), stenów wewnątrzwieńcowych (DES) specjalizuje się w wykonywaniu wysokospecjalistycznych zabiegów wysokiego ryzyka (ang. complex high risk indicated procedures, CHIP), w tym angioplastyki pnia lewej tętnicy wieńcowej, rozwidleń naczyń wieńcowych oraz rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO). Członkowie zespołu od kilku lat prowadzą szkolenia w zakresie rekanalizacji CTO w wielu polskich ośrodkach.

Pracownia wyposażona jest w echokardiograf wewnątrzwieńcowy (IVUS,VH), oraz aparat do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR/iFR) z systemem korejestracji SyncVision, służący do oceny istotności zwężeń. Około 20% badań angiograficznych rozszerzona jest o pomiary rezerwy wieńcowej, a w blisko 25% zabiegów PCI wykorzystywane jest optymalizacja z wykorzystaniem echokardiografii wewnątrzwieńcowej (IVUS).

W Pracowni wykonywane są zabiegi strukturalne, t.j. zamykanie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych (ASD,PFO, PDA, przetoki) oraz badania hemodynamiczne/cewnikowanie serca np. w diagnostyce nadciśnienia płucnego.

W Pracowni pełniony jest całodobowy dyżur hemodynamiczny.

Pracownia posiada akredytację AISN klasy B

Telefony kontaktowe:

Ostre Zespoły Wieńcowe: 784 356 034 (całodobowo)

Lekarz dyżurny kardiolog: 81 728 5484 (całodobowo)

Rejestracja na badania i zabiegi planowe: 81 728 4203 (w godz. 8.00-13.30)

Zakres działalności

Badania diagnostyczne:

– angiografia tętnic wieńcowych

– bypassografia

– cewnikowanie serca/pełne badanie hemodynamiczne

– wentrykulografia

– badanie echokardiograficzne wewnątrzwieńcowe (IVUS, VH)

– ocena rezerwy wieńcowej metodą FFR/iFR z korejestracja (Syncvision)

Zabiegi lecznicze:

– przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych (w tym z użyciem balonów uwalniających leki antyproliferacyjne i implantacją stentów wewnątrzwieńcowych)

– rekanalizacja przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych (CTO)

– rotablacja wewnątrzwieńcowa

– zabiegi w wadach strukturalnych serca (ASD, PFO, PDA)

Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii

Pracownia Elektrofiizjologii i Elektroterapii powstała w 2016 r. i zajmuje się wykonywaniem badań diagnostycznych oraz leczenia zaburzeń rytmu serca.

Wyposażona jest w mobilny angiokardiograf Philips oraz system mapowania elektrofizjologicznego EnSite.

Wykonywane zabiegi:

 • badania elektrofizjologiczne
 • ablacja zaburzeń rytmu serca metodą klasyczną RF: napadowy częstoskurcz węzłowy, zespół WPW, trzepotanie przedsionków, ablacja łącza przedsionkowo-komorowego (A-V)
 • ablacja z wykorzystaniem trójwymiarowych systemów elektroanatomicznych: migotanie przedsionków, komorowe zaburzenia rytmu serca
 • krioablacja balonowa migotania przedsionków.

Obecnie, pracownia poszerza spektrum działalności o zabiegi z zakresu elektroterapii, co pozwoli na przeprowadzanie zabiegów: implantacji stymulatorów serca jedno oraz dwujamowych, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz urządzeń do resynchronizacji pracy serca (CRT-D).

Pracownia Echokardiografii

Pracownia echokardiografii jest wyposażona w nowoczesny sprzęt, który umożliwia wykonywanie badań ECHO serca przezklatkowych oraz przezprzełykowych 2D, 3D oraz 4D. W ciągu roku wykonywanych jest ok. 1100 badań.

Badania wykonywane w pracowni:

 • badanie echokardiograficzne przezklatkowe (TTE) 2D, 3D, 4D, z wykorzystaniem kontrastu
 • badanie echokardiograficzne przezprzełykowe (TEE) 2D, 3D, 4D, z wykorzystaniem kontrastu
 • echokardiograficzna próba obciążeniowa (stress-echo)
 • ocena funkcji mięśnia sercowego z oceną wartości globalnego odkształcenia podłużnego (GLS) metodą Speckle Tracking.
 • monitorowanie zabiegów inwazyjnego leczenia wad strukturalnych serca.

Ponadto, pracownia współpracuje w zakresie diagnostyki obrazowej serca z Zakładem Radiologii Szpitala MSWiA, gdzie wykonywana jest diagnostyka tomograficzna (Angio-TK) oraz badania rezonansem magnetycznym serca (CMR).

Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej

Pracownia prowadzi nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną u pacjentów z utratami przytomności, zasłabnięciami, zaburzeniami rytmu serca, oraz podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca. Pracownia wykonuje:

 • badanie echokardiograficzne przezklatkowe (TTE) 2D, 3D, 4D, z wykorzystaniem kontrastu
 • badanie echokardiograficzne przezprzełykowe (TEE) 2D, 3D, 4D, z wykorzystaniem kontrastu
 • echokardiograficzna próba obciążeniowa (stress-echo)
 • ocena funkcji mięśnia sercowego z oceną wartości globalnego odkształcenia podłużnego (GLS) metodą Speckle Tracking.
 • monitorowanie EKG metodą Holtera: 24-godzinne, 3-dobowe i 7-dobowe
 • 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)
 • test pochyleniowy (tilt-test)
 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa.

Rejestracja na badania: : (81) 728-55-60

Poradnia Kardiologiczna

Przyszpitalna poradnia kardiologiczna, zlokalizowana obecnie przy ul. Spokojnej 3 w Lublinie (pod koniec 2022 r. planowane jest przeniesienie Poradni do nowego budynku zlokalizowanego obok Szpitala przy ul. Grenadierów 3) zapewnia kontynuację leczenia pacjentom wypisywanym z Oddziału, a także wszystkim osobom z chorobami serca.

Rejestracja na wizyty: 

 • tel. 81 4787 555 i tel. 45 9595 555
 • rejestracja osobista godzinach 07:30 – 18:00 w budynku przychodni przy ulicy Spokojnej 3

Rejestracja na badania nieinwazyjne:

 • 81 728-5560