Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpitalmsw.pl

Strona internetowa została opublikowana w kwietniu 2009 r.

Ostatnia aktualizacja polegająca w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: lipiec 2017 r.

Status zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna ze standardem WCAG 2.1. z powodu poniższych niezgodności:

  • brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik,
  • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych – brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt),
  • odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zmiana kontrastu,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • skala szarości,
  • wyświetlanie w negatywie,
  • podkreślanie linków.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 12 grudnia 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 22 marca 2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@szpitalmsw.pl lub telefonicznie pod numerem: 81 728 55 37. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy przesyłać na adres sekretariat@szpitalmsw.pl lub pisemnie na adres: SP ZOZ MSWiA w Lublinie, ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin. 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl